Tarieven 2022

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, brengen wij onderstaande tarieven in rekening:
 
Zitting fysiotherapie € 38,25
Intake na verwijzing € 48,05
Screening, Intake en Onderzoek € 67,20
Zitting manueeltherapie € 50,35
Tarief voor niet nagekomen afspraak  
- fysiotherapie € 30,35
- manueeltherapie € 42,75
Toeslag behandeling aan huis € 20,85
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 67,50
Osteopathie eerste consult € 95,00
Osteopathie vervolgconsult € 84,00
Tarieven tapemateriaal
Acrylastic tape per rol € 14,60
Leukotape P Combi per doos € 25,90
Leukotape classic per rol € 10,50
Kinesiotape per rol € 18,00
Dyna band per meter €  8,75
  • De declaraties van de fysio-/manueeltherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysio-/manueeltherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysio-/manueeltherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,00, alles exclusief omzetbelasting.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysio-/manueeltherapeut zich het recht voor het tarief voor niet nagekomen afspraken in rekening te brengen bij de patiënt.